خروج قریب‌ الوقوع شماری از تروریست‌ها از شرق حلب و ادامه عملیات ارتش در حماه