آخرین وضعیت قیمت و توزیع شکر/ مشکل خرید از بورس داریم