جلوگیری از خسارت میلیاردی کرسنت در انتظار تصمیم روحانی!