شاه عربستان ثامر السبهان را به سمت وزیر مشاور در امور خلیج فارس منصوب کرد