آخرین سکوی فازهای 17و 18 پارس جنوبی بارگیری می شود