سخنگوی وزارت خارجه ایران: به دنبال گسترش روابط با کویت است