نه کُردها و نه هیچ گروه دیگری اجازه اشغالگری ترکیه در شمال سوریه را نمی‌دهند