کری برای شرکت در نشستی درباره سوریه به لندن سفر می‌کند