برخی می‌خواهند «فانی» از مسیر مجلس از دولت خارج شود