دفاع نماینده روسیه از حق وتو در برابر آمریکا و متحدانش