بیش از ۶.۲ میلیون خانوار در سرشماری اینترنتی شرکت کردند