سرگردانی متقاضیان برای دریافت کارت های اعتباری/ دست مردم در پوست گردو ماند