نفت را از سیاست جدا کنیم/ ایران، عربستان، روسیه و عراق خارج از اوپک رایزنی مشترک داشته باشند