ولیعهد تایلند: مردم بابت تاخیر در تاجگذاری نگرانی به خود راه ندهند