گردهمایی وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان در لندن با محوریت سوریه