موحدی کرمانی سخنران مراسم دومین سالگرد درگذشت مرحوم مهدوی کنی