مشارکت بسیج مردمی درعملیات موصل، ضامن تقسیم نشدن نینواست