بیش از 6 میلیون خانوار در سرشماری اینترنتی شرکت کردند