4 اولویت کاری "کیان ارثی" / انتصابی برای پایان تقابل برنامه‌های دو شرکت استراتژیک نفتی