اگر رئیس جمهور شوم روابط خود را با هند گسترش خواهم داد