چورکین: روابطمان با آمریکا به پایینترین سطح در 40 سال اخیر رسیده است