۷شرط بانک مرکزی برای برگزاری مجمع سالیانه بانک تجارت