تصمیمات مقامات سعودی خلق الساعه و بدون مطالعه است/مردم حجاز با ملت های منطقه رابطه دیرینه دارند