نوری المالکی:مشارکت بسیج مردمی درعملیات موصل،ضامن تقسیم نشدن نینواست