برگزاری نشست بحران سوریه به میزبانی وزیر خارجه انگلیس در لندن