ارتقاء تجارت ایران و پاکستان با حذف دلار از مراودات پولی/ اتاق های بازرگانی و بانک های دو طرف فعال شوند