خداحافظي سفير مدافع حرم با مدافعان حرم حضرت زينب(س)