تداوم ممنوعیت عرضه دخانیات در مجامع عمومی و مراکز عرضه غذادرکرمان