بانک مرکزی مجوز مجمع بانک تجارت را صادر کرد/ بارمالی ۳.۶ هزار میلیارد تومانی