دولت آمریکا موظف است مانع تصویب تحریم جدید هسته‌ای علیه ایران شود