تاسیس نهاد عقیدتی سیاسی در ارتش نشان از دور اندیشی امام خمینی(ره) داشت