دولت آمریکا موظف است مانع تصویب تحریم جدید علیه ایران شود