نظامیان صهیونیست 16 فلسطینی را در کرانه غربی بازداشت کردند