همه تحریمهایی را که توافق کرده بودیم برچینیم ، برچیده ایم