کمبود آبی برای اجرای طرح GTPP در مجتمع پتروشیمی خراسان وجود ندارد