ایجاد 83 هزار فرصت شغلی با احیاء واحدهای اقتصادی مشکل دار در قزوین