اختصاص 100 میلیارد ریال به بازگشایی معابر بافت فرسوده گچساران