بیش از 1000 میلیارد تومان تسهیلات به اشتغال لرستان اختصاص یافته است