قوانین تشکیل مدارس غیرانتفاعی سبب تعطیلی مدارس دولتی می‌شود