مدارس دولتی هزینه‌های هنگفتی از دانش‌آموزان می‌گیرند