نماینده مجلس: از بیمه شدگان تامین اجتماعی حمایت می کنیم