جان کری از احتمال توافق با ایران و روسیه برای پایان دادن به بحران سوریه خبر داد