لزوم پیگیری اجرایی شدن تفاهنامه های همکاری با کشورهای جنوب شرق آسیا