مقام روسی: سامانه موشکی آمریکا نخستین هدف برای نابودی است