عادل الجبیر؛ تاریخ انقضای وزیر سعودی که زود فرا رسید