هند و روسیه در بازسازی افغانستان نقش بیشتری ایفا می کنند