شرکت روس نفت 98 درصد از سهام شرکت نفت اسار هند را خریداری کرد