ضرورت برخورد با مافیای سهام عدالت/ سهم هر فرد از سهام عدالت یک میلیون و 500 هزارتومان است