با شما شرط می بندم عملیات نظامی مرگبار علیه ایرانیان در راه است!