استقبال روحانی از گزینه های فعلی اصولگرایان برای انتخابات!